Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

melisica:

i wish people had trailers

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaslowostwor slowostwor
4506 81e8 500
9537 8a58 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
Dojrzałość paradoksalnie objawia się nie w działaniu sprzecznym z nakazami rozumu i utartymi kanonami szukając w aprobaty innych i desperacko starając się przynależeć do mas zaprzeczając samego siebie. Przejawia się ona w czynieniu zgodnie z samym sobą, nawet irracjonalnym i śmiesznie nieodpowiedzialnym, 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viabrzask brzask
0069 8556 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
0052 cc06
0048 8063 500
0031 4955 500
0000 cf0a 500
9959 5b08
9951 c288
Reposted bythauturien thauturien
9637 4478
9556 1d19 500
9187 502c
3607 adb4
3331 b476 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl